Privacy statement

Privacy statement Stichting 2Wheels4Wings

Stichting 2Wheels4Wings, gevestigd aan Berkenstraat 3, 1731 SW Winkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
htpss://www.2wheels4wings.nl
06-22 56 83 36
A. van Duijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting 2Wheels4Wings Hij/zij is te bereiken via voorzitter@2wheels4wings.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting 2Wheels4Wings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting 2Wheels4Wings verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
Onder gezondheid gegevens verstaan wij aspecten als lichaamsgewicht, lichaamslengte en aandoeningen of ziekten die een veiligheidsrisico vormen wanneer betrokkene achterop een motorfiets plaatsneemt of in een zijspan of op een Trike meerijdt tijdens een van onze evenementen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting 2Wheels4Wings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Stichting 2Wheels4Wings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze verzekeringen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting 2Wheels4Wings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting 2Wheels4Wings) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting 2Wheels4Wings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens
> 5 jaren > Zodat we je makkelijk kunnen contacten wanneer er weer een evenement voor jou wordt georganiseerd.

Personalia
> 5 jaren> Daarna verwijderen we je uit het bestand als er geen actief contact meer is.

Email adres
> 5 jaren> Daarna verwijderen we je uit het bestand als er geen actief contact meer is.

Gezondheid
Direct na het afronden van het evenement worden deze verwijderd .

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting 2Wheels4Wings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting 2Wheels4Wings gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting 2Wheels4Wings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@2wheels4wings.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht

Stichting 2Wheels4Wings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting 2Wheels4Wings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@2wheels4wings.nl

Dit privacy statement is tevens als PDF te downloaden